Ogólne warunki sprzedaży (04.10.2023)

Obowiązujące do dnia 04.10.2023

Spółka informuje, iż z dniem 01.07.2021 zmianie uległa zmiana nazwy spółki STAN-SZKŁO Cecylia Stanik, Dariusz Stanik Spółka Jawna na STAN-SZKŁO Dariusz Stanik Spółka Jawna. Z tym dniem odpowiedniej zmianie uległa treść Ogólnych Warunków Sprzedaży.


Ogólne warunki sprzedaży

§ 1
DEFINICJE

 1. Terminy użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży należy rozumieć następująco:
  • OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży;
  • Dostawca - spółka STAN-SZKŁO Cecylia Stanik, Dariusz Stanik Spółka Jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich pod adresem: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50, 41-940 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000551536, NIP: 4980246828, REGON: 241351922;
  • Odbiorca - każdy podmiot, z wyłączeniem konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który podejmuje współpracę z Dostawcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej;
  • Produkty – towary wytwarzane i sprzedawane przez Dostawcę obejmujące szyby zespolone oraz szkło;
  • Umowa – umowa współpracy, sprzedaży, dostawy lub inna umowa zawierana pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, a dotyczącą Produktów oferowanych przez Dostawcę;
  • Strony/Strona – Odbiorca i Dostawca łącznie lub każdy z osobna;
  • Dni Robocze – dni przypadające w okresie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Stojaki – stelaże należące do Dostawcy na których umieszczane są Produkty dostarczane do Odbiorcy;
  • Dokument Transportowy – dokument określający w szczególności datę dostawy Produktów, opis Produktów (w tym rodzaj Produktów), ilość Produktów oraz oznaczenie Odbiorcy;
  • Dokument Przekazania Stojaków – dokument określający w szczególności datę przekazania Stojaków oraz ilość i rodzaj Stojaków;
  • Cennik – zestawienie cen Produktów aktualnie oferowanych przez Dostawcę.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWS, określają zasady współpracy Stron w zakresie dostaw Produktów oferowanych przez Dostawcę dla Odbiorcy.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej oferty, Cennika i Umowy zawieranej przez Dostawcę z Odbiorcą, a podjęcie współpracy z Dostawcą w zakresie dostaw Produktów i zawarcie Umowy stanowi równocześnie akceptację niniejszych OWS.
 3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy Produktów na warunkach określonych w aktualnej ofercie lub w Cenniku udostępnianym przez Dostawcę, z zastrzeżeniem, że:
  a. Dostawca może w danym przypadku przedstawić Odbiorcy ceny Produktów w oparciu o wcześniej przeprowadzone indywidualne ustalenia pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą,
  b. Dostawca może w danym przypadku przedstawić Odbiorcy koszty dostawy Produktów i/lub sposób dostawy i/lub warunki dostawy Produktów w oparciu o wcześniej przeprowadzone indywidualne ustalenia pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że osoby prowadzące (wymieniające) korespondencję lub informacje z ramienia każdej ze Stron dotyczące realizacji dostawy Produktów oferowanych przez Dostawcę, są upoważnione do zawarcia Umowy w imieniu Stron.

§ 3
WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostawy Produktów na podstawie pisemnego zamówienia, przesyłanego Dostawcy przez Odbiorcę każdorazowo za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Dostawcę, szczegółowo określającego zamawiane Produkty (ich parametry), wymiary oraz ich ilość, a także proponowany termin realizacji dostawy Produktów. Odbiorca jest uprawniony do składania zamówień o których mowa w zdaniu poprzednim do godziny 11.00 (włącznie) danego Dnia Roboczego, natomiast zamówienia o których mowa zdaniu poprzednim, które zostaną złożone przez Odbiorcę po godzinę 11.00 danego Dnia Roboczego zostaną rozpatrzone przez Dostawcę począwszy od godziny 7.00 kolejnego Dnia Roboczego.
 2. Zamówienie złożone przez Odbiorcę i przyjęte przez Dostawcę poprzez przesłanie Odbiorcy faksem lub drogą elektroniczną w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Odbiorcy zawiadomienia o przyjęciu zamówienia złożonego przez Odbiorcę oznacza zawarcie Umowy i stanowi podstawę do ulokowania przez Dostawcę zamówień na materiały niezbędne do wykonania zamówionych przez Odbiorcę Produktów. Brak zawiadomienia Odbiorcy przez Dostawcę o przyjęciu zamówienia złożonego przez Odbiorcę w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania tegoż zamówienia przez Dostawcę, oznacza odmowę przyjęcia tegoż zamówienia do wykonania przez Dostawcę, a co za tym idzie nie dochodzi do zawarcia Umowy
 3. Dostawca jest uprawniony do modyfikacji zamówienia złożonego przez Odbiorcę w sposób o którym mowa w ust. 1 powyżej, a w takim przypadku Dostawca zawiadomi Odbiorcę faksem lub drogą elektroniczną w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zamówienia od Odbiorcy o modyfikacji zamówienia złożonego przez Odbiorcę poprzez wskazanie własnych warunków dostawy zamówionych przez Odbiorcę Produktów. Brak otrzymania przez Dostawcę sprzeciwu Odbiorcy co do treści zmodyfikowanego przez Dostawcę zamówienia najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu od Dostawcy zawiadomieniu o modyfikacji tegoż zamówienia oznacza zawarcie Umowy i wyrażenie zgody na przystąpienie do wykonania zamówienia na warunkach określonych (zmodyfikowanych) przez Dostawcę, a także stanowi podstawę do ulokowania przez Dostawcę zamówień na materiały niezbędne do wykonania zamówionych przez Odbiorcę Produktów.
 4. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę z zastrzeżeniem zmiany, ograniczenia stosowania, wyłączenia stosowania lub uzupełnienia niniejszych OWS wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Dostawcy, złożonej w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zamówienia od Odbiorcy. Brak takiej zgody Dostawcy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza brak zgody na zmianę, ograniczenie stosowania, wyłączenie stosowania lub uzupełnienie niniejszych OWS.
 5. Terminy realizacji zamówienia złożonego przez Odbiorcę i przyjętego do realizacji przez Dostawcę są określone w ofercie lub Cenniku udostępnionych Odbiorcy przed złożeniem zamówienia. Niezależnie od postanowień zdania poprzedniego Dostawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany terminu dostawy Produktów w przypadku gdy termin realizacji każdorazowego zamówienia jest zależny od dostępności szkła bazowego we właściwej hucie szkła lub gdy przekroczono możliwości produkcyjne Dostawcy.
 6. Strony zgodnie ustalają, że Produkty będące przedmiotem zamówienia złożonego przez Odbiorcę zostaną wykonane przez Dostawcę w sposób wynikający z zawartej Umowy.
 7. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów zamówionych przez Odbiorcę zgodnie z warunkami określonymi w ofercie lub Cenniku.
 8. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych Produktów Odbiorcy w czasie i miejscu uzgodnionym przez Strony, przy czym do obowiązków Dostawcy w związku z dostawą należy wyłącznie załadunek Produktów i ich transport na uzgodnione miejsce odbioru łącznie z otwarciem burty pojazdu i podniesieniem plandeki. Pozostałe czynności, w tym wyładunek Produktów, obciążają Odbiorcę.
 9. Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów, wykonywanego transportu do momentu rozpoczęcia rozładunku Produktów przez Odbiorcę. Od chwili rozpoczęcia rozładunku dostarczonych Produktów, odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie lub utratę Produktów ponosi wyłącznie Odbiorca.
 10. Każdorazowy rozładunek Produktów odbywa się siłami własnymi Odbiorcy (Odbiorca pokrywa we własnym zakresie koszty rozładunku Produktów oraz zapewnia urządzenia, osoby i infrastrukturę niezbędne do dokonania prawidłowego rozładunku Produktów), z zastrzeżeniem zdania następnego. Dostawca na pisemne zlecenie Odbiorcy może wykonać we własnym zakresie rozładunek Produktów przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanych pracowników, jednakże czynności te podlegają dodatkowej opłacie za uprzednim ustaleniem przez Strony wysokości tejże dodatkowej opłaty..
 11. W przypadku nieodebrania w uzgodnionym terminie zamówionych Produktów przez Odbiorcę, Dostawca ma prawo:
  a. wystawić fakturę za dostawę Produktów po upływie uzgodnionego terminu odbioru, a Odbiorca ma obowiązek uregulować należność bez względu na faktyczny odbiór Produktów,
  b. obciążyć Odbiorcę kwotą kary umownej w wysokości 250,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Produktów.
  W przypadku gdy Odbiorca nie odbierze Produktów w terminie dłuższym niż miesiąc od daty uzgodnionego terminu odbioru Produktów, wyraża tym samym milczącą zgodę na zniszczenie Produktów w jego imieniu i na jego koszt przez Dostawcę, co nie uchybia obowiązkom zapłaty ceny za zamówione Produkty.
 12. Odbiorca ma prawo odbioru i transportu zamówionych Produktów we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt własny. W momencie przekazania zamówionych Produktów Odbiorcy bądź podmiotowi trzeciemu wyznaczonemu przez Odbiorcę do ich transportu odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Produktów przechodzi na Odbiorcę.
 13. Produkty wytworzone przez Dostawcę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych. Produkty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Za wady i szkody powstałe w wyniku złego przechowywania Produktów Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Dostarczone Produkty będą oznakowane przez Dostawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi między Stronami na etapie zamawiania Produktów przez Odbiorcę, jednak w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy.
 15. W przypadku dokonania dostawy zamówionych Produktów na Stojakach, Stojaki te będą składowane w miejscu dostawy lub w siedzibie Odbiorcy nie dłużej niż przez ilość dni wskazaną w Dokumencie Przekazania Stojaków przedkładanym Odbiorcy wraz z wydaniem Stojaków na których umieszczone są dostarczane Produkty. Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu (dostarczenia) Stojaków na własny koszt i odpowiedzialność bezpośrednio do siedziby Dostawcy lub innej lokalizacji wskazanej przez Dostawcę w Dokumencie Przekazania Stojaków, w terminie wskazanym w tymże Dokumencie Przekazania Stojaków, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy Dostawca realizuje bieżące dostawy Produktów transportem własnym do miejsca dostawy lub do siedziby Odbiorcy wówczas, po dokonaniu rozładunku tychże Produktów, za zgodą Dostawcy możliwy jest odbiór Stojaków wydanych Odbiorcy w ramach realizacji poprzedniej dostawy lub poprzednich dostaw Produktów. Na Odbiorcy spoczywa obowiązek załadunku Stojaków na samochód Dostawcy w przypadku gdy zwrot Stojaków jest dokonywany w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim. W okresie przechowywania Stojaków Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ich utratę lub powstałą w nich szkodę (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka).
 16. Potwierdzenie odbioru zamówionych Produktów na Dokumencie Transportowym przez Odbiorcę stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru Stojaków.
 17. W przypadku gdy Dostawca wezwie Odbiorcę do potwierdzenia stanu Stojaków znajdujących się w posiadaniu Odbiorcy, wskazując ich ilość i numery, a Odbiorca nie zajmie stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania powyższego wezwania, milczenie Odbiorcy uznaje się jako zgodę na stan wskazany przez Dostawcę w wezwaniu.
 18. W przypadku, gdy Odbiorca, nie zwróci w określonym terminie Stojaków, uniemożliwia lub utrudnia odbiór tychże Stojaków, Dostawca obciąży Odbiorcę karą umowną w wysokości 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie danego (pojedynczego) Stojaka, na co Odbiorca niniejszym wyraża zgodę. Ponadto, niezależnie od kary umownej, Dostawca ma prawo żądać odszkodowania z tytułu nie zwrócenia tychże Stojaków. Wartość jednego Stojaka określona jest w Dokumencie Przekazania Stojaków przedkładanym Odbiorcy wraz z wydaniem Stojaków na których umieszczone są Produkty.
 19. Daną ilość Stojaków uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu Dokumentu Przekazania Stojaków przez przedstawiciela Odbiorcy. Na Odbiorcy spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisywania w imieniu Odbiorcy Dokumentów Przekazania Stojaków. W razie wątpliwości lub w braku wskazania przez Odbiorcę osób uprawnionych do podpisywania w imieniu Odbiorcy Dokumentów Przekazania Stojaków uważa się, iż każda osoba podpisująca dany Dokument Przekazania Stojaków podczas przekazania Stojaków jest uważana za przedstawiciela Odbiorcy.

§ 4
DOKUMENTACJA DOSTAWY

 1. Każda partia dostawy zamówionych Produktów będzie udokumentowana w postaci Dokumentu Transportowego wraz ze specyfikacją dostawy, co stanowić będzie podstawę ilościowego odbioru zamówionych Produktów.
 2. Odbiór ilościowy i jakościowy Produktów przeprowadzany będzie w miejscu dostawy uzgodnionym przez Strony lub w siedzibie Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorca zdecydował się na odbiór Produktów we własnym zakresie, odbiór ilościowy i jakościowy partii dostaw będzie przeprowadzany w siedzibie Dostawcy.
 3. Partię dostaw zamówionych Produktów uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu Dokumentu Transportowego przez przedstawiciela Odbiorcy. Na Odbiorcy spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisywania w imieniu Odbiorcy Dokumentów Transportowych. W razie wątpliwości lub w braku wskazania przez Odbiorcę osób uprawnionych do podpisywania w imieniu Odbiorcy Dokumentów Transportowych uważa się, iż każda osoba podpisująca dany Dokument Transportowy podczas przekazania zamówionych Produktów jest uważana za przedstawiciela Odbiorcy, uprawnionego do przyjęcia (odbioru) dostawy Produktów oraz podpisania Dokumentu Transportowego w imieniu Odbiorcy.
 4. Niedobór ilościowy dostarczonych Produktów w porównaniu z ilością ujętą w Dokumencie Transportowym powinien być zgłaszany niezwłocznie, tj. w chwili przekazania partii Produktów poprzez dokonanie stosownego wpisu w Dokumencie Transportowym, bądź w przypadku braków wynikających z uszkodzenia Produktów w transporcie – dodatkowo w protokole uszkodzenia Produktów w dostawie, podpisanego przez przedstawicieli Stron. Brak stwierdzenia niedoborów ilościowych dostarczonych Produktów, na zasadach oraz w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza potwierdzenie przyjęcia dostarczonych Produktów bez zastrzeżeń.
 5. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości dostarczanych Produktów powinny być zgłaszanie niezwłocznie, tj. w chwili przekazania partii Produktów poprzez dokonanie stosownego wpisu w Dokumencie Transportowym, bądź w przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych Produktów wynikających z uszkodzenia Produktów w transporcie – dodatkowo w protokole uszkodzenia Produktów w dostawie, podpisanego przez przedstawicieli Stron, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zgłaszanie zastrzeżeń co do jakości dostarczonych Produktów, za wyjątkiem zastrzeżeń co do jakości dostarczonych Produktów wynikających z uszkodzenia Produktów w transporcie, może się odbywać również w okresie 7 dni od dnia przekazania Produktów Odbiorcy, nie później jednak niż przed montażem Produktów w wyrobach Odbiorcy. Brak zgłoszenia zastrzeżeń co do jakości dostarczonych Produktów, na zasadach oraz w terminach o którym mowa w zdaniach poprzednich, oznacza potwierdzenie przyjęcia dostarczonych Produktów bez zastrzeżeń.
 6. Odbiorca jest uprawniony do odmowy odbioru Produktów tylko w przypadku gdy Produkty są dotknięte wadami istotnymi przez co należy rozumieć wady która uniemożliwiają korzystanie z Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem lub gdy parametry Produktów nie odpowiadają treści Umowy.

§ 5
ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

 1. Dostawca wystawi Odbiorcy fakturę nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy zamówionych Produktów. Na każdej fakturze Dostawca określa termin jej płatności oraz formę płatności.
 2. Faktury będą wystawiane w walucie zgodnej z Cennikiem lub ofertą aktualną na dzień otrzymania zamówienia przez Dostawcę. Cena wyrobu zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury przez Dostawcę.
 3. W przypadku opóźnień Odbiorcy w zapłacie wymagalnych faktur, Dostawca ma prawo wstrzymać produkcję i/lub dostawę kolejnych partii zamówionych Produktów do czasu uregulowania zaległości, a w stosunku do kolejnych partii dostaw zamówionych Produktów, Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy przedpłaty w wysokości do 100% wartości brutto zamówienia przed przekazaniem do produkcji kolejnej partii zamówionych Produktów.
 4. Opóźnienia w zapłacie należności za zamówione Produkty mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii Produktów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw. Za opóźnienia te Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Po dokonaniu zapłaty zaległej należności przez Odbiorcę, Dostawca wznowi dostawy zamówionych Produktów na określonych jednostronnie przez siebie warunkach. Zmiana, w trybie opisanym powyżej, nie stanowi zmiany w rozumieniu § 9 ust. 3 niniejszych OWS, nie wymaga dla swej ważności zgody Odbiorcy i następuje z chwilą zawiadomienia o tym Odbiorcy.
 6. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Dostawcy kwotą wskazaną na wystawionej fakturze.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za zamówione Produkty objęte przedmiotem danej Umowy przekraczającego 14 dni od daty wymagalności zapłaty danej faktury, Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dostawca może skorzystać z uprawnienia do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni po upływie 14 dniowego terminu o jakim mowa w zdaniu poprzednim. Rozwiązanie Umowy w trybie o jakim mowa w niniejszym ustępie oznacza wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Dostawcy względem Odbiorcy wynikających z Umowy z jednoczesnym wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Odbiorcy względem Dostawcy z tego tytułu.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 7 powyżej, Dostawca może wedle swojego wyboru, zrealizować zamówienia złożone przed datą rozwiązania Umowy lub w tym zakresie od Umowy odstąpić.
 9. W przypadku zamówień realizowanych przy zastosowaniu przedpłaty, przekazanie przez Dostawcę zamówienia do produkcji następuje po dokonaniu zapłaty przez Odbiorcę w wysokości uzgodnionej przez Strony. Postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się.
 10. Dostawca sporządzi fakturę w postaci elektronicznej oraz prześle taką fakturę Odbiorcy drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Odbiorcy, z którego zostało wysłane zamówienie do Dostawcy lub na inny adres poczty elektronicznej Odbiorcy wskazany przez Odbiorcę. W przypadku gdy przesłanie faktury w postaci elektronicznej nie będzie możliwe, na adresy poczty elektronicznej Odbiorcy o których mowa w zdaniu poprzednim, wówczas Dostawca prześle fakturę w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Odbiorcy powszechnie dostępny (np. na adres poczty elektronicznej ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Bazie Internetowej Regon (wyszukiwarce podmiotów gospodarki narodowej Głównego Urzędu Statystycznego) lub na stronach internetowych). Mocą niniejszych OWS Odbiorca wyraża zgodą na sporządzanie i doręczenia przez Dostawcę faktur w postaci elektronicznej.
 11. Przyjmuje się, że adres poczty elektronicznej Odbiorcy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jest przypisany do osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do odbioru faktur Dostawcy w imieniu Odbiorcy lub jest obsługiwany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do odbioru faktur Dostawcy w imieniu Odbiorcy. Niezakwestionowanie przez Odbiorcę faktury przesłanej przez Dostawcę w sposób o którym mowa w ust. 10 powyżej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wysłania przez Dostawcę na adres poczty elektronicznej Odbiorcy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, oznacza uznanie przez Odbiorcę zasadności i wysokości wierzytelności Dostawcy wobec Odbiorcy wynikającej z tejże faktury.
 12. W przypadku opóźnień Odbiorcy w zwrocie Stojaków względem ilość dni wskazanej w Dokumencie Przekazania Stojaków, przedkładanym Odbiorcy wraz z wydaniem Stojaków, Dostawca ma prawo wstrzymać produkcję i/lub dostawę kolejnych partii zamówionych Produktów do czasu zwrotu przez Odbiorcę wszystkich Stojaków, a w stosunku do kolejnych partii dostaw zamówionych Produktów, Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy przedpłaty w wysokości do 100% wartości brutto zamówienia przed przekazaniem do produkcji kolejnej partii zamówionych Produktów.
 13. Opóźnienia Odbiorcy w zwrocie Stojaków mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii Produktów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw. Za opóźnienia o których mowa w zdaniu poprzednim Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Po dokonaniu zwrotu Stojaków przez Odbiorcę, a przetrzymanych przez Odbiorcę powyżej ilości dni wskazanej w Dokumencie Przekazania Stojaków, przedkładanym Odbiorcy wraz z wydaniem Stojaków, Dostawca wznowi dostawy zamówionych Produktów na określonych jednostronnie przez siebie warunkach. Zmiana, w trybie opisanym zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany w rozumieniu § 9 ust. 3 niniejszych OWS, nie wymaga dla swej ważności zgody Odbiorcy i następuje z chwilą zawiadomienia Odbiorcy o tejże zmianie.
 15. W przypadku opóźnienia w zwrocie Stojaków objętych przedmiotem danej Umowy przekraczającego 14 dni względem ilości dni wskazanej w Dokumencie Przekazania Stojaków przedkładanym Odbiorcy wraz z wydaniem Stojaków, Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dostawca może skorzystać z uprawnienia do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni po upływie 14 dniowego terminu o jakim mowa w zdaniu poprzednim. Rozwiązanie Umowy w trybie o jakim mowa w niniejszym ustępie oznacza wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Dostawcy względem Odbiorcy wynikających z Umowy z jednoczesnym wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Odbiorcy względem Dostawcy z tego tytułu.
 16. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 15 powyżej, Dostawca może wedle swojego wyboru, zrealizować zamówienia złożone przed datą rozwiązania Umowy lub odmówić realizacji zamówienia złożonego przed datą rozwiązania Umowy, z jednoczesnym wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Odbiorcy względem Dostawcy z tego tytułu.
 17. Informacja o akceptowanych metodach płatności:
  a. bezpośrednio na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze;
  b. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane są za pośrednictwem serwisu www.imoje.pl (rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Odbiorcy za pośrednictwem serwisu imoje.pl).
 18. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

§ 6
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Dostawca nie odpowiada za materiały powierzone mu przez Odbiorcę. Odpowiedzialność za powstałą szkodę ogranicza się do rażącego niedbalstwa (zawinienie Dostawcy), które Odbiorca powinien wykazać. Dostawca nie odpowiada również za właściwości Produktów lub za skutki wynikające z właściwości Produktów jeżeli Produkty zostały wykonane wg wskazań lub wg parametrów określonych przez Odbiorcę.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy w stosunku do Odbiorcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Produkty dostarczane Odbiorcy przez Dostawcę (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny). Odbiorca zobowiązany jest również do zwolnienia Dostawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Dostawcy z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
 3. Dostawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty na warunkach określonych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym dostarczonym Odbiorcy wraz z zamówionymi Produktami. Warunkiem udzielenia gwarancji na sprzedawane Produkty jest wydanie Odbiorcy dokumentu gwarancyjnego. Niniejsze OWS nie stanowią oświadczenia Dostawcy o udzieleniu gwarancji.
 4. Dostawca ma prawo odmówić przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji lub też ma prawo odmówić realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w przypadku gdy Odbiorca pozostaje w opóźnieniu w zapłacie którejkolwiek z wymagalnych wierzytelności Dostawcy wynikających z wcześniej zrealizowanych dostaw Produktów lub też dostaw Produktów objętych daną reklamacją, co nie stanowi źródła jakiejkolwiek odpowiedzialności Dostawcy względem Odbiorcy.
 5. W przypadku uznania zasadności reklamacji Produktów objętych gwarancją zgłoszonej przez Odbiorcę Dostawca dokonuje wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad, a wymiana następuję wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek innych kosztów ponoszonych przez Odbiorcę, a powstałych na skutek lub w związku z wadami Produktów w okresie gwarancji, a w szczególności gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany wadliwych Produktów jakie ponosi lub poniósł Odbiorca względem swoich kontrahentów, jak również gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich szkód lub kosztów jakie ponosi lub poniósł Odbiorca na skutek lub w związku z wadami Produktów.
 6. W przypadku ujawnienia wad przez Odbiorcę w dostarczonych Produktach, objętych zakresem i w terminie udzielonej przez Dostawcę gwarancji, Dostawca po przeprowadzeniu oceny jakości i uznaniu reklamacji, zobowiązuje się do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, w terminie wskazanym w danym dokumencie gwarancyjnym.
 7. Reklamacja powinna zostać zgłoszona Dostawcy przez Odbiorcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 3 dni od ujawnienia wady pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Dostawca o decyzji dotyczące uznania lub odrzucenia reklamacji powiadamia Odbiorcę pisemnie w terminie wskazanym w danym dokumencie gwarancyjnym.
 8. Dostawca nie odpowiada za wady estetyczne przeszkleń, wykonanych z dostarczonych przez niego Produktów. Nie odpowiada również za uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i inne podobne, spowodowane czynnikami zewnętrznymi, które powstały w trakcie montażu lub po zamontowaniu dostarczonych Produktów. Dostawca nie odpowiada również za:
  8.1. cechy fizyczne szkła takie jak zakłócenia barwne (interferencja), ugięcia szkła powstające z powodu zmian temperatury i ciśnienia atmosferycznego, zewnętrzna kondensacja, zwilżalność szkła wskutek wilgoci oraz odchylenia barw,
  8.2. uszkodzenia powierzchni szyb powstałe na skutek eksploatacji okien lub innych produktów wyposażonych w szyby Dostawcy, zarysowania zewnętrzne oraz pęknięcia szkła,
  8.3. ewentualną różnicę kolorów i/lub różnicę odcieni dostarczanych Produktów tego samego typu lub rodzaju, w przypadku gdy różnice te wynikają z zastosowania przez Dostawcę do produkcji komponentów lub surowców, których parametry lub właściwości mieszczą się w tolerancjach przewidzianych w branży producentów szkła, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) przewidzianych przez właściwe Normy dla tego rodzaju komponentów lub surowców,
  8.4. wykorzystanie Produktów przez Odbiorcę w sposób niezgodny z przeznaczeniem Produktów,
  8.5. przydatność Produktów do realizacji celu zamierzonego przez Odbiorcę,
  8.6. wadliwy montaż Produktów przez Odbiorcę,
  8.7. dobór grubości, kształtu i rodzaju obróbki krawędzi szkła,
  8.8. przeprowadzenie niezbędnych obliczeń związanych z konstrukcją, w tym obliczeń statycznych.
 9. Wady produkcyjne Produktów takie jak wady punktowe w postaci wtrąceń ciał obcych, pęcherze, zabrudzenia wewnątrzszybowe, rysy wewnętrzne niezgodne z właściwą, obowiązującą w tym zakresie normą, Odbiorca jest zobowiązany zgłaszać na zasadach i w terminach wynikających z postanowień § 4 ust. 5 niniejszych OWS.
 10. Odbiorca odpowiada za skutki zastosowania nieodpowiednich materiałów instalacyjno-montażowych wykorzystywanych wraz z dostarczonymi Produktami, a w szczególności (ale nie wyłącznie) takich jak silikony, kleje, które mogą wejść w reakcję chemiczną z elementami dostarczonych Produktów.
 11. W razie zgłoszenia niedoboru ilościowego albo stłuczenia Produktów ujętych w liście przewozowym bądź protokole uszkodzenia Produktów w dostawie, zgodnie z postanowień § 4 ust. 4 niniejszych OWS, Dostawca dostarczy Odbiorcy brakujące Produkty lub Produkty zastępcze w terminie wskazanym przez siebie, jednak nie dłuższym niż 20 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszenia od Odbiorcy, z zastrzeżeniem, że Dostawca może ten termin jednostronnie wydłużyć o czy Dostawca poinformuje Odbiorcę.
 12. Odbiorca w reklamacji zobowiązany jest do wskazania ilości reklamowanych Produktów, ich rodzaju, numeru zamówienia, pozycji oraz konkretnej przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące pęknięć Produktów lub innych wad fizycznych stwierdzonych po przekazaniu Produktów Odbiorcy, nie będą uwzględniane, chyba, że Odbiorca wykaże, iż wady te wynikają z wyłącznej winy Dostawcy, a Dostawca uzna pisemnie zasadność reklamacji.
 13. W razie zgłoszenia reklamacji, Odbiorca ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane Produkty dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem przedstawiciela Dostawcy na miejscu dostawy lub w siedzibie Dostawcy. W przypadku jeżeli Odbiorca nie zabezpieczy należycie reklamowanych Produktów, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Produktów.
 14. W przypadku konieczności dokonania oględzin Produktów dla ustalenia zasadności reklamacji, przedstawiciel Dostawcy wykonuje tę czynność w uzgodnionym przez Strony terminie. W terminie 7 Dni Roboczych od daty oględzin, Dostawca zawiadamia Odbiorcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji.
 15. Poprzez uznanie reklamacji rozumie się również dostawę przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Produktów wolnych od wad.
 16. Mocą niniejszych OWS wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne Produktów.
 17. W przypadku braku udzielenia gwarancji ewentualne przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia przez Dostawcę nie oznacza uznania zasadności roszczenia objętego tą reklamacją. O zasadności roszczenia objętego reklamacją ostatecznie decyduje Dostawca informując o tym Odbiorcę. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji oznacza odmowę uznania zasadności reklamacji.

§ 7
POUFNOŚĆ

 1. W trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania Odbiorca zobowiązuje się zachować w poufności i należycie zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne Dostawcy lub inne posiadające wartość gospodarczą informacje dotyczące Dostawcy, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Dostawcy.
 2. W trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania Odbiorca zobowiązuje się zachować w poufności i należycie zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne dotyczące Produktów.
 3. Odbiorca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich materiałów pisemnych i nośników elektronicznych otrzymanych od Dostawcy w związku z wykonywaniem Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 4. Odbiorca zobowiązuje się do zniszczenia wszystkich innych materiałów, niż wymienione w ust. 3 powyżej, w szczególności korespondencji e-mail związanej z wykonywaniem Umowy oraz dokonanych kopii materiałów pisemnych i nośników elektronicznych otrzymanych od Dostawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odbiorcę zobowiązań określonych niniejszym § 7 Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania danego zobowiązania płatnej w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę wezwania do zapłaty.

§ 8
ZAKAZ CESJI

 1. Wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Odbiorcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Dostawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego oraz art. 519 kodeksu cywilnego).
 2. Wierzytelności Odbiorcy wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wynikające z Umowy wierzytelności Odbiorcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Dostawcy.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych, handlowych, finansowych lub politycznych, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy pomimo zachowania należytej staranności, a powodujących znaczne zachwianie równowagi kontraktowej, każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia renegocjacji celem przywrócenia równowagi kontraktowej. Strona, której sytuacja w związku z zajściem zdarzeń określonych powyżej uległa pogorszeniu, winna niezwłocznie zawiadomić pisemnie drugą Stronę o ich zajściu. W przypadku braku porozumienia Stron co do przywrócenia równowagi kontraktowej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających renegocjacje Umowy, w której zakres wchodzą również niniejsze OWS, Umowę uważa się za rozwiązaną w części jeszcze nie wykonanej z pierwszym dniem następującym po upływie 30 dniowego terminu przewidzianego na renegocjacje.
 2. Przepisy ust. 1 powyżej należy stosować odpowiednio w przypadku zajścia siły wyższej. Przez siłę wyższą na potrzeby niniejszych OWS Strony rozumieją wojnę, strajk, epidemię, katastrofę naturalną lub komunikacyjną lub inne zdarzenie pozostające poza racjonalnymi możliwościami kontroli danej Strony.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS po zawarciu danej Umowy dotychczasowe zapisy niniejszych OWS stosuje się do tejże Umowy.
 4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Odbiorcy nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności, Odbiorcy nie przysługują roszczenia wynikające z nieterminowej dostawy Produktów, roszczenia o zmniejszenie ceny Produktów, o odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.
 5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszych OWS kar umownych, Dostawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty tychże kar umownych na zasadach ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 7. Strony ustalają jako prawo właściwe dla wszelkiej współpracy Stron objętej zakresem niniejszych OWS lub wynikających z niniejszych OWS prawo materialne i prawo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, iż Strony wyłączają stosowanie tych przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, które stanowią odesłanie do ustawodawstwa innych państw lub, które stanowią odesłanie do innych źródeł prawa.
 8. Mocą niniejszych OWS Strony wyłączają stosowanie w odniesieniu wszelkiej współpracy Stron objętej zakresem niniejszych OWS lub wynikającej z niniejszych OWS przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), przepisów Rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), a także przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 9. Mocą niniejszych OWS Strony wyłączają stosowanie wszelkich ogólnych warunków umów, regulaminów świadczenia usług, realizacji dostaw lub wykonywania prac, cenników, taryf lub innych podobnych regulacji stosowanych przez Odbiorcę.
 10. Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami.
 11. Gdyby okazało się, że którekolwiek z postanowień niniejszych OWS lub Umowy zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWS lub Umowy, chyba że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia niniejszych OWS lub Umowy lub z ich treści wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia nieważne lub nieskuteczne takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji Stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością lub nieskutecznością.
 12. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą Stron w zakresie zawartej Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku braku kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.
 13. Wszelka odpowiedzialność Dostawcy wobec Odbiorcy, niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do okoliczności zawinionych przez Dostawcę, a wysokość należnego Odbiorcy odszkodowania jest ograniczona do rzeczywistej straty Odbiorcy (wyłączenie odpowiedzialności za utracone korzyści) i do wysokości wartości netto Umowy.
 14. Wszelkie opisy zawarte w nagłówkach paragrafów niniejszych OWS mają charakter wyłącznie porządkowy i nie stanowią podstawy do interpretacji zapisów niniejszych OWS.
 15. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 09.06.2020 r.
 16. Z dniem wejścia w życie niniejszych OWS tracą moc postanowienia dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży STAN-SZKŁO Cecylia Stanik, Dariusz Stanik Spółka Jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 poniżej.
 17. Do zamówień złożonych oraz do Umów zawartych w okresie obowiązywania dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży spółka STAN-SZKŁO Cecylia Stanik, Dariusz Stanik Spółka Jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich, stosuje się postanowienia tychże Ogólnych Warunków Sprzedaży spółka STAN-SZKŁO Cecylia Stanik, Dariusz Stanik Spółka Jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich.
 18. W przypadku gdy niniejsze OWS zostaną sporządzone również w innym języku niż język polski wówczas, w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWS w języku polskim a postanowieniami niniejszych OWS w innych języku, jako wiążące traktuje się postanowienia niniejszych OWS sporządzone w języku polskim.