Všeobecné prodejní podmínky

§ 1
DEFINICE

 1. Výrazy použité v těchto všeobecných prodejních podmínkách je třeba rozumět takto:
  • VOP – tyto všeobecné prodejní podmínky;
  • Dodavatel – společnost STAN-SZKŁO BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (společnost s ručením omezeným komanditní společnost), se sídlem Piekary Śląskie, na adrese ul. Roździeńskiego 53, 41-946 Piekary Śląskie, zapsaná do obchodního rejstříku Celostátního soudního rejstříku, vedeného Okresním soudem v Gliwicích, X. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, pod číslem: 0000708596, DIČ: 4980264708, IČO: 362362441;
  • Odběratel – každý subjekt, s výjimkou spotřebitele podle čl. 221 Občanského zákoníku, který spolupracuje s dodavatelem v rámci své hospodářské nebo profesní činnosti;
  • Produkty – zboží vyráběné a prodávané dodavatelem, zahrnující izolační skla a sklo;
  • Smlouva – smlouva o spolupráci, prodeji a dodávkách nebo jiná smlouva uzavíraná mezi dodavatelem a odběratelem, týkající se produktů nabízených dodavatelem;
  • Strany/strana – odběratel a dodavatel společně nebo každý zvlášť;
  • Pracovní dny – dny od pondělí do pátku s výjimkou svátků zákonem určených na území Polské republiky;
  • Stojany – regály patřící dodavateli, na nichž jsou uložené produkty dodávané odběrateli;
  • Přepravní list – doklad obsahující zejména datum dodání produktů, specifikaci produktů (včetně druhu produktů), počet produktů a označení odběratele;
  • Doklad o předání stojanů – doklad obsahující zejména datum předání stojanů a počet a druh stojanů;
  • Ceník – soupis cen produktů aktuálně nabízených dodavatelem.

§ 2
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP upravují zásady spolupráce obou stran týkající se dodávek produktů, které dodavatel nabízí odběrateli.
 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé nabídky, ceníku a smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž spolupráce s dodavatelem týkající se dodávek produktů a uzavření smlouvy současně znamená souhlas s těmito VOP.
 3. Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli produkty podle podmínek uvedených v aktuální nabídce nebo v ceníku poskytnutém dodavatelem s výjimkou, že:
  a. Dodavatel může v daném případě předložit odběrateli ceny produktů na základě proběhnutého individuálního jednání mezi dodavatelem a odběratelem,
  b. Dodavatel může v daném případě předložit odběrateli dodací náklady a/nebo způsob dodání a/nebo dodací podmínky týkající se produktů na základě proběhnutého individuálního jednání mezi dodavatelem a odběratelem
 4. Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností se strany dohodly, že osoby určené pro korespondenci nebo pro podávání informací, týkajících se realizace dodávky produktů nabízených dodavatelem, jménem každé ze stran, jsou zmocněny uzavírat smlouvu jménem stran.

§ 3
DODACÍ PODMÍNKY

 1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat dodávky produktů na základě písemné objednávky odběratele, zaslané vždy faxem nebo elektronickou poštou, na číslo faxu nebo adresu elektronické pošty uvedené dodavatelem, přičemž objednávka musí podrobně specifikovat objednávané produkty (jejich parametry), rozměry a množství, a rovněž navrhovaný termín realizace dodávky produktů. Odběratel je oprávněn podávat objednávky, o nichž se hovoří v předcházející větě, do 11.00 hodiny (včetně) daného pracovního dne, zatímco objednávky, o nichž se hovoří v předcházející větě, které odběratel podá po 11.00 hodině daného pracovního dne, budou dodavatelem vyřízeny od 7.00 hodiny následujícího pracovního dne.
 2. Objednávka odběratele, přijatá dodavatelem a potvrzená odběrateli faxem nebo elektronickou cestou do 3 pracovních dní ode dne jejího obdržení, znamená uzavření smlouvy a souhlas k tomu, aby dodavatel objednal materiály nezbytné pro výrobu produktů objednaných odběratelem. Neoznámí-li dodavatel odběrateli přijetí jeho objednávky do 3 pracovních dní ode dne obdržení této objednávky, znamená to, že dodavatel odmítá tuto objednávku převzít, a proto nedojde k uzavření smlouvy
 3. Dodavatel je oprávněn upravit objednávku odběratele způsobem, o němž se hovoří v odst. 1. V takovém případě dodavatel oznámí odběrateli faxem nebo elektronickou cestou do 3 pracovních dní od data obdržení objednávky odběratele úpravu této objednávky, přičemž mu rovněž oznámí vlastní dodací podmínky pro dodání produktů objednaných odběratelem. Neobdrží-li dodavatel od odběratele nesouhlas s obsahem objednávky, kterou upravil, nejpozději v následujícím pracovním dni po obdržení oznámení o úpravách této objednávky od dodavatele, znamená to uzavření smlouvy a souhlas se zahájením vyřizování objednávky podle podmínek specifikovaných (upravených) dodavatelem. Rovněž to znamená souhlas k tomu, aby dodavatel objednal materiály nezbytné pro výrobu produktů objednaných odběratelem.
 4. Pro podání objednávky odběratelem s výhradou změny, omezení použití, výjimky použití nebo doplnění těchto VOP je nutný výslovný písemný souhlas dodavatele vydaný do 3 pracovních dní od data obdržení objednávky odběratele. Nedá-li dodavatel takový souhlas v termínu, o němž se hovoří v předcházející větě, znamená to neschválení změny, neschválení omezení použití, neschválení výjimky použití nebo neschválení doplnění těchto VOP.
 5. Termíny vyřízení objednávky, podané odběratelem a přijaté dodavatelem, jsou uvedeny v nabídce nebo v ceníku poskytnutých odběrateli před podáním objednávky. Nezávisle na znění předcházející věty si dodavatel vyhrazuje možnost jednostranně změnit dodací termín pro dodání produktů, závisí-li termín vyřízení každé objednávky na dostupnosti základního skla v příslušné sklárně nebo budou-li překročeny výrobní možnosti dodavatele.
 6. Strany se vzájemně dohodly, že produkty, které jsou předmětem objednávky odběratele, dodavatel vyrobí podle znění uzavřené smlouvy.
 7. Dodavatel se zavazuje dodávat produkty objednané odběratelem podle podmínek specifikovaných v nabídce nebo v ceníku.
 8. Dodavatel je povinen odběrateli dodat objednané produkty v oběma stranami dohodnutém termínu a na dohodnuté místo, přičemž mezi povinnosti dodavatele v souvislosti s dodávkou produktů patří pouze nakládka produktů a jejich přeprava na dohodnuté místo převzetí včetně otevření postranice vozidla a zvednutí plachty. Ostatní činnosti, včetně vykládky produktů, zajišťuje odběratel.
 9. Dodavatel nese riziko poškození nebo ztráty produktů při přepravě až do okamžiku, než odběratel zahájí vykládku produktů. Od okamžiku zahájení vykládky dodaných produktů přechází odpovědnost za eventuální poškození nebo ztrátu produktů na odběratele.
 10. Každou vykládku produktů zajistí vlastními silami odběratel (odběratel hradí náklady na vykládku produktů a zajišťuje zařízení, osoby a infrastrukturu nezbytné pro správnou vykládku produktů), s výjimkou uvedenou v následující větě. Dodavatel může na písemnou objednávku odběratele provést vykládku produktů pomocí specializované techniky a kvalifikovaných pracovníků, avšak tato vykládka bude zpoplatněna po předchozí dohodě obou stran o výši této další platby.
 11. Nepřevezme-li si odběratel v dojednaném termínu objednané produkty, je dodavatel oprávněn:
  a. vystavit fakturu za dodání produktů po uplynutí dohodnutého termínu přejímky, přičemž odběratel je povinen částku uhradit bez ohledu na to, zda produkty skutečně převzal,
  b. uložit odběrateli smluvní penále ve výši 250,00 PLN (slovy: dvě stě padesát polských zlotých) za každý den prodlení při převzetí produktů.
  Nepřevezme-li odběratel produkty v termínu delším než jeden měsíc ode dne dohodnutého k převzetí produktů, dává tím dodavateli tichý souhlas, aby jeho jménem a na jeho náklady produkty zlikvidoval, což ho ale nezprošťuje povinnosti zaplatit částku za objednané produkty.
 12. Odběratel je oprávněn převzít a přepravit objednané produkty ve vlastní režii nebo prostřednictvím třetího subjektu na vlastní náklady. V okamžiku předání objednaných produktů odběrateli nebo třetímu subjektu stanovenému odběratelem k jejich přepravě přechází odpovědnost za poškození nebo ztrátu produktů na odběratele.
 13. Produkty vyrobené dodavatelem je třeba skladovat v suchých, krytých a větraných prostorách. Produkty je třeba zabezpečit před přímým účinkem slunečního záření. Za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávného skladování produktů dodavatel nenese odpovědnost.
 14. Dodané produkty budou dodavatelem označeny podle platných předpisů a v souladu s dohodou obou stran při objednávání produktů odběratelem, avšak v rozsahu povoleném platnými předpisy.
 15. Budou-li objednané produkty dodány na stojanech, budou tyto stojany skladovány v místě dodání nebo v sídle odběratele maximálně po dobu (počet dní) uvedenou v potvrzení o předání stojanů, předaném odběrateli spolu se stojany, na nichž jsou uloženy dodávané produkty. Odběratel je povinen vrátit (doručit) stojany na vlastní náklady a odpovědnost přímo do sídla dodavatele nebo na jiné místo uvedené dodavatelem v potvrzení o předání stojanů, a to v termínu uvedeném v témže potvrzení o předání stojanů, s výjimkou uvedenou v následující větě. Zajišťuje-li dodavatel aktuální dodávky produktů vlastní přepravou do dodacího místa nebo do sídla odběratele, je po skončení vykládky těchto produktů a se souhlasem dodavatele možné převzít stojany vydané odběrateli v rámci předcházející dodávky nebo předcházejících dodávek produktů. Odběratel je povinen naložit stojany na vozidlo dodavatele, budou-li stojany vraceny způsobem, o němž se hovoří v předcházející větě. V době skladování stojanů je odběratel plně odpovědný za jejich ztrátu nebo poškození (odpovědnost bez zavinění).
 16. Potvrdí-li odběratel převzetí objednaných produktů na přepravním listu, znamená to potvrzení přejímky stojanů.
 17. Vyzve-li dodavatel odběratele, aby potvrdil stav používaných stojanů a uvedl jejich počet a čísla, a odběratel se k tomu nevyjádří do 7 dní od obdržení výše uvedené výzvy, je mlčení odběratele považováno za souhlas se stavem, který dodavatel uvedl ve výzvě.
 18. Nevrátí-li odběratel stojany ve stanoveném termínu, znemožní-li nebo ztíží-li jejich převzetí, uloží mu dodavatel smluvní penále ve výši 50,00 PLN. (slovy: päťdesiat polských zlotých) za každý začatý den prodlení při vracení daného (jednotlivého) stojanu, s čímž odběratel tímto souhlasí. Kromě toho, nezávisle na smluvním penále, je dodavatel oprávněn žádat odškodnění za nevrácení těchto stojanů. Cena jednoho stojanu je uvedena v potvrzení o předání stojanů, předaném odběrateli spolu se stojany, na nichž jsou produkty uloženy.
 19. Daný počet stojanů je považován za přijatý bez výhrad, týkajících se kvantitativního hlediska a případného poškození, po podepsání potvrzení o předání stojanů zástupcem odběratele. Odběratel je povinen určit osoby oprávněné podepisovat jeho jménem potvrzení o předání stojanů. Vzniknou-li pochybnosti nebo neuvedl-li odběratel osoby oprávněné podepisovat jeho jménem potvrzení o předání stojanů, předpokládá se, že každá osoba podepisující dané potvrzení o předání stojanů během předávání stojanů je považována za zástupce odběratele.

§ 4
DODACÍ DOKUMENTACE

 1. Každá šarže dodávky objednaných produktů bude doložena přepravním listem spolu se specifikací dodávky, což bude tvořit podklady pro kvantitativní přejímku objednaných produktů.
 2. Kvantitativní a kvalitativní přejímka produktů bude provedena v dodacím místě dohodnutém oběma stranami nebo v sídle odběratele. Rozhodne-li se odběratel převzít produkty ve vlastní režii, bude kvantitativní a kvalitativní přejímka šarže dodávek provedena v sídle dodavatele.
 3. Šarže dodávek objednaných produktů je považována za přijatou bez výhrad, týkajících se kvantitativního hlediska a případného poškození, po podpisu přepravního listu zástupcem odběratele. Odběratel je povinen určit osoby, které jsou oprávněné podepisovat přepravní listy jeho jménem. Vzniknou-li pochybnosti nebo neurčí-li odběratel osoby oprávněné podepisovat přepravní listy jeho jménem, předpokládá se, že každá osoba podepisující daný přepravní list při předávce objednaných produktů je považována za zástupce odběratele, oprávněného přebírat dodané produkty a podepisovat přepravní list jménem odběratele.
 4. Bude-li zjištěno menší množství dodaných produktů, než je uvedeno v přepravím listu, musí to být nahlášeno okamžitě, tj. v okamžiku předání šarže produktů, příslušným zápisem v přepravním listu, nebo u nedostatků vyplývajících z poškození produktů při přepravě zápisem v protokole o poškození dodaných produktů, podepsaném zástupci stran. Nebude-li zjištěno menší množství dodaných produktů podle zásad a v termínu, o němž se hovoří v předcházející větě, znamená to potvrzení převzetí dodaných produktů bez výhrad.
 5. Veškeré výhrady týkající se kvality dodávaných produktů musejí být hlášeny okamžitě, tj. v okamžiku předání šarže produktů, provedením příslušného zápisu v přepravním listu, nebo v případě výhrad ke kvalitě dodaných produktů vyplývajících z poškození produktů při přepravě zápisem v protokole o poškození dodaných produktů, podepsaném zástupci stran, s výjimkou následující věty. Výhrady ke kvalitě dodaných produktů, s výjimkou výhrad ke kvalitě dodaných produktů vyplývajících z poškození produktů při přepravě, mohou být rovněž nahlášeny do 7 dní ode dne předání produktů odběrateli, ne však později než před montáží produktů ve výrobcích odběratele. Nebudou-li nahlášeny výhrady ke kvalitě dodaných produktů podle zásad a v termínu, o němž se hovoří v předcházejících větách, znamená to potvrzení převzetí dodaných produktů bez výhrad.
 6. Odběratel je oprávněn odmítnout produkty převzít pouze tehdy, mají-li zásadní vady, čímž je třeba rozumět takové vady, které znemožňují používání produktů v souladu s jejich určením. Za vady jsou považovány rovněž parametry produktů neodpovídající obsahu smlouvy. 

§ 5
PLATBY

 1. Dodavatel vystaví odběrateli fakturu nejpozději do 7 dní ode dne dodání objednaných produktů. Na každé faktuře dodavatel uvede termín splatnosti a formu platby.
 2. Faktury budou vystavovány ve měně shodné s ceníkem nebo s nabídkou aktuální ke dni, v němž dodavatel obdrží objednávku. Cena výrobku bude navýšena o daň z přidané hodnoty ve výši platné v den, kdy dodavatel vystaví fakturu.
 3. Při prodlení odběratele s úhradou vymahatelných faktur je dodavatel oprávněn zastavit výrobu a/nebo dodávku dalších šarží objednaných produktů, než budou částky uhrazeny, přičemž u dalších šarží dodávek objednaných produktů je dodavatel oprávněn požadovat od odběratele předběžnou platbu ve výši až 100 % ceny objednávky včetně DPH ještě předtím, než předá do výroby další šarže objednaných produktů.
 4. Dojde-li k prodlení s úhradou částek za objednané produkty, mohou být prodlouženy dodací termíny u dalších šarží produktů, které jsou uvedeny v harmonogramu dodávek. Za tato prodlení není dodavatel odpovědný.
 5. Uhradí-li odběratel dlužnou částku, dodavatel obnoví dodávky objednaných produktů za podmínek, které sám jednostranně určí. Výše uvedená změna neznamená změnu ve znění § 9 odst. 3 těchto VOP, a proto nevyžaduje pro svou platnost souhlas odběratele a platí od okamžiku, kdy je o ní odběratel informován.
 6. Za datum platby je považován den, kdy je fakturovaná částka připsána na bankovní účet dodavatele.
 7. Dojde-li k prodlení s úhradou částky za objednané produkty, které jsou předmětem dané smlouvy, přesahujícímu 14 dní ode dne vymahatelnosti dané faktury, může dodavatel ukončit smlouvu s okamžitou platností. Dodavatel může využít svého práva na ukončení smlouvy s okamžitou platností do 30 dní po uplynutí 14 denního termínu, o němž se hovoří v předcházející větě. Ukončení smlouvy způsobem, o němž se hovoří v tomto odstavci, znamená uplynutí platnosti veškerých smluvních závazků dodavatele vůči odběrateli se současným vyloučením jakýchkoliv nároků odběratele vůči dodavateli z tohoto důvodu.
 8. Bude-li smlouva ukončena podle odst. 7, může dodavatel na základě svého rozhodnutí vyřídit objednávky podané před datem ukončení smlouvy nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. U objednávek vyřizovaných ve spojení se zaplacením předběžné platby předá dodavatel objednávku do výroby až poté, co odběratel zaplatí předběžnou platbu ve výši dohodnuté oběma stranami. Použije se ustanovení odst. 6 tohoto paragrafu.
 10. Dodavatel vyhotoví fakturu v elektronické formě a zašle ji odběrateli elektronickou cestou na adresu jeho elektronické pošty, z níž byla dodavateli zaslána objednávka, nebo na jinou adresu elektronické pošty odběratele, kterou odběratel určí. Nebude-li možné poslat fakturu v elektronické formě na adresy elektronické pošty odběratele, o nichž se hovoří v předcházející větě, pošle dodavatel fakturu v elektronické formě na obecně dostupnou adresu elektronické pošty odběratele (např. na adresu elektronické pošty uvedenou v celostátního soudního rejstříku, v centrální evidenci hospodářské činnosti, internetové databázi IČO (vyhledávači hospodářských subjektů Hlavního statistického úřadu) nebo na internetových stránkách). Na základě těchto VOP odběratel souhlasí s vyhotovováním a doručováním faktur dodavatele v elektronické formě.
 11. Je dohodnuto, že adresa elektronické pošty odběratele, o níž se hovoří v odst. 10, je přiřazena osobě zmocněné (osobám zmocněným) jménem odběratele přebírat faktury dodavatele nebo je obsluhována osobou zmocněnou (osobami zmocněnými) jménem odběratele přebírat faktury dodavatele. Nezpochybní-li odběratel fakturu zaslanou dodavatelem způsobem, o němž se hovoří v odst. 10, do 3 pracovních dní ode dne, kdy ji dodavatel zaslal na adresu elektronické pošty odběratele, o níž se hovoří v odst. 10, znamená to, že odběratel uznává oprávněnost a výši pohledávky dodavatele za odběratelem vyplývající z této faktury.
 12. Při prodlení odběratele při vracení stojanů vzhledem k počtu dní uvedenému v potvrzení o předání stojanů, předaném odběrateli spolu se stojany, je dodavatel oprávněn zastavit výrobu a/nebo dodávku dalších šarží objednaných produktů, dokud nebudou odběratelem vráceny všechny stojany, přičemž u dalších šarží dodávek objednaných produktů je dodavatel oprávněn požadovat od odběratele předběžnou platbu ve výši až 100 % ceny objednávky včetně DPH ještě předtím, než předá do výroby další šarže objednaných produktů.
 13. Dojde-li k prodlení při vrácení stojanů, mohou být prodlouženy dodací termíny u dalších šarží produktů, které jsou uvedeny v harmonogramu dodávek. Za prodlení, o nichž se hovoří v předcházející větě není dodavatel odpovědný.
 14. Po vrácení stojanů odběratelem, které odběratel zadržel déle, než je počet dní uvedený v potvrzení o předání stojanů, předaném odběrateli spolu se stojany, obnoví dodavatel dodávky objednaných produktů za podmínek, které sám jednostranně určí. Výše uvedená změna neznamená změnu ve znění § 9 odst. 3 těchto VOP, a proto nevyžaduje pro svou platnost souhlas odběratele a platí od okamžiku, kdy je o ní odběratel informován.
 15. Dojde-li k prodlení při vrácení stojanů, které jsou předmětem dané smlouvy, přesahujícímu o 14 dní počet dní uvedený v potvrzení o předání stojanů, předaném odběrateli spolu se stojany, může dodavatel ukončit smlouvu s okamžitou platností. Dodavatel může využít svého práva na ukončení smlouvy s okamžitou platností do 30 dní po uplynutí 14 denního termínu, o němž se hovoří v předcházející větě. Ukončení smlouvy způsobem, o němž se hovoří v tomto odstavci, znamená uplynutí platnosti veškerých smluvních závazků dodavatele vůči odběrateli se současným vyloučením jakýchkoliv nároků odběratele vůči dodavateli z tohoto důvodu.
 16. Dojde-li k ukončení smlouvy podle odst. 15, může dodavatel na základě svého rozhodnutí vyřídit objednávky podané před datem ukončení smlouvy nebo odmítnout vyřídit objednávky podané před datem ukončení smlouvy, přičemž současně vyloučí jakékoliv s tím spojené nároky odběratele vůči dodavateli.
 17. Informace o akceptovatelných platebních metodách:
  a. přímo na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře;
  b. elektronické platby a platby platební kartou prostřednictvím webové strany www.imoje.pl (vyúčtování transakcí prováděných elektronickými platbami a platební kartou podle výběru odběratele prostřednictvím webové strany imoje.pl).
 18. Službu elektrotechnických plateb a platebních karet poskytuje banka ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zapsaná do obchodního rejstříku u Okresního soudu Katovice – Wschód, VIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000005459, základní kapitál ve výši 130.100.000,00 PLN splacený v plném rozsahu, DIČ: 634-013-54-75, IČO: 271514909.

§ 6
VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Dodavatel neodpovídá za materiály, které mu odběratel svěřil. Odpovědnost za vzniklou škodu je omezena na hrubou nedbalost (zavinění dodavatele), kterou je odběratel povinen prokázat. Dodavatel neodpovídá ani za vlastnosti produktů nebo za následky vyplývající z vlastností produktů, byly-li produkty vyrobeny podle pokynů nebo podle parametrů stanovených odběratelem.
 2. Strany vylučují odpovědnost dodavatele vůči odběrateli za škody, které třetím osobám způsobily produkty dodavatele dodávané odběrateli (odpovědnost za nebezpečný produkt). Odběratel je rovněž povinen zprostit dodavatele veškerých nároků třetích osob uplatňovaných vůči dodavateli z důvodu odpovědnosti za nebezpečný produkt.
 3. Dodavatel poskytne záruku na prodávané produkty podle podmínek uvedených ve zvláštním záručním listu předaném odběrateli spolu s objednanými produkty. Podmínkou pro poskytnutí záruky na prodávané produkty je vydání záručního listu odběrateli. Tyto VOP neznamenají prohlášení dodavatele o poskytnutí záruky.
 4. Dodavatel je oprávněn odmítnout převzít a projednat reklamaci nebo odmítnout plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky, je-li odběratel v prodlení s úhradou kterékoliv z vymahatelných pohledávek dodavatele vyplývajících z dříve realizovaných dodávek produktů nebo z dodávek reklamovaných produktů. Toto odmítnutí není důvodem pro jakoukoliv odpovědnost dodavatele vůči odběrateli.
 5. Je-li uznána oprávněnost reklamace produktů, na které se vztahuje záruka nahlášená odběratelem, vymění dodavatel závadné produkty za produkty nezávadné. Tato výměna je však možná pouze na území Polské republiky. Záruka nezahrnuje žádné další náklady odběratele vzniklé na v důsledku nebo v souvislosti s vadami produktů v záruční lhůtě. Záruka zejména nezahrnuje náklady na výměnu vadných produktů, které vzniknou nebo vznikly odběrateli vůči jeho kontrahentům, a stejně tak záruka nezahrnuje žádné nepřímé nebo přímé škody nebo náklady, které vzniknou nebo vznikly odběrateli v důsledku nebo v souvislosti s vadami produktů.
 6. Zjistí-li odběratel v termínu dodavatelem poskytnuté záruky u dodaných produktů vady, na které se vztahuje záruka, zavazuje se dodavatel, po vyhodnocení kvality a uznání reklamace, dodat nezávadné výrobky, a to v termínu uvedeném v daném záručním listu.
 7. Odběratel musí reklamace dodavateli nahlásit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to nejpozději do 3 dnů od zjištění vady, jinak právo vyplývající ze záruky ztrácí. Dodavatel rozhodnutí týkající se uznání nebo zamítnutí reklamace oznámí odběrateli písemně v termínu uvedeném v daném záručním listu.
 8. Dodavatel neodpovídá za estetické vady zasklení provedeného z jím dodaných produktů. Neodpovídá ani za mechanická, chemická a jiná poškození, způsobená vnějšími faktory, která vznikla v průběhu montáže nebo po namontování dodaných produktů. Dodavatel neodpovídá ani za:
  8.1. fyzikální vlastnosti skla, jako jsou barevné poruchy (interference), deformace skla vznikající z důvodu teplotních změn a atmosférického tlaku, vnější kondenzace, smáčitelnost skla následkem vlhkosti a odchylky barev,
  8.2. poškození povrchu skel vzniklé v důsledku používání oken nebo jiných produktů vybavených sklem dodavatele, poškrábání a praskliny skla,
  8.3. eventuální rozdíly barev a/nebo rozdíly odstínů dodávaných produktů stejného typu nebo druhu, vyplývají-li tyto rozdíly z použitých výrobních komponentů nebo surovin, jejichž parametry nebo vlastnosti vyhovují tolerancím stanoveným pro výrobce skla, zejména (ale nikoliv výhradně) stanoveným příslušnými normami pro takové komponenty nebo suroviny,
  8.4. používání produktů odběratelem způsobem, který je v rozporu s určením produktů,
  8.5. vhodnost produktů k realizaci cíle zamýšleného odběratelem,
  8.6. chybnou montáž produktů odběratelem,
  8.7. výběr tloušťky, tvaru a druhu zpracování hran skla,
  8.8. provedení nezbytných výpočtů souvisejících s konstrukcí, včetně statických výpočtů.
 9. Výrobní vady produktů, jako jsou bodové vady ve formě přítomnosti cizích látek/těles, puchýře, znečištění mezi skly nebo vnitřní poškrábání nevyhovující platným normám, je odběratel povinen nahlásit podle zásad a v termínech vyplývajících z ustanovení § 4 odst. 5 těchto VOP.
 10. Odběratel odpovídá za následky používání nevhodných instalačních a montážních materiálů, zejména (ale nikoliv výhradně) takových, jako jsou silikony nebo lepicí směsi, které mohou s dodanými produkty chemicky reagovat.
 11. Nahlásí-li odběratel kvantitativní nedostatky nebo poškození produktů uvedených v přepravním dokladu nebo v protokole o poškození produktů při přepravě, podle ustanovení § 4 odst. 4 těchto VOP, dodá dodavatel odběrateli chybějící produkty nebo náhradní produkty v termínu, který sám určí, ale který nesmí být delší než 20 pracovních dní ode dne obdržení hlášení od odběratele s tím, že dodavatel může tento termín jednostranně prodloužit. Toto prodloužení dodavatel oznámí odběrateli.
 12. Odběratel je povinen v reklamaci uvést množství reklamovaných produktů, jejich druh, číslo objednávky, položky a konkrétní příčiny reklamace. Žádné reklamace týkající se prasklin produktů nebo jiných fyzických závad zjištěných po předání produktů odběrateli nebudou projednány, neprokáže-li odběratel, že tyto vady způsobil dodavatel, a neuzná-li dodavatel písemně oprávněnost takové reklamace.
 13. Při nahlášení reklamace je odběratel povinen zabezpečit reklamované produkty pro případ eventuálních prohlídek za účasti zástupce dodavatele na místě dodání nebo v sídle dodavatele. Nezabezpečí-li odběratel řádně reklamované produkty, je výhradně odpovědný za jejich eventuální poškození.
 14. Bude-li nutné vykonat prohlídku produktů pro stanovení oprávněnosti reklamace, vykoná tuto prohlídku zástupce dodavatele v termínu, na němž se obě strany dohodly. Do 7 pracovních dní ode dne prohlídky produktů dodavatel oznámí odběrateli, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty, zda reklamaci uznává nebo zamítá.
 15. Uznáním reklamace se rovněž rozumí, že dodavatel dodá odběrateli nezávadné produkty.
 16. Na základě těchto VOP jsou vyloučena ustanovení o ručení za fyzické závady produktů.
 17. Není-li poskytnuta záruka, neznamená eventuální převzetí reklamace k projednání dodavatelem oprávněnost reklamačního nároku. O oprávněnosti reklamačního nároku s definitivní platností rozhoduje dodavatel, přičemž své rozhodnutí oznámí odběrateli. Neodpoví-li dodavatel do 10 pracovních dní ode dne obdržení reklamace, znamená to, že oprávněnost reklamace zamítl.

§ 7
DŮVĚRNOST

 1. V průběhu platnosti smlouvy a po dobu 5 let od uplynutí její platnosti nebo ukončení se odběratel zavazuje zachovat v důvěrnosti a náležitě zabezpečit před neoprávněným přístupem všechny nezveřejněné technické, technologické nebo organizační informace dodavatele nebo jiné hospodářsky cenné informace týkající se dodavatele, zejména informace tvořící obchodní tajemství dodavatele.
 2. V průběhu platnosti smlouvy a po dobu 5 let od uplynutí její platnosti nebo ukončení se odběratel zavazuje zachovat v důvěrnosti a náležitě zabezpečit před neoprávněným přístupem všechny nezveřejněné technické nebo technologické informace o produktech.
 3. Odběratel se zavazuje vrátit všechny písemné materiály a elektronické nosiče, které od dodavatele obdržel v souvislosti s plněním smlouvy, a to do 7 kalendářních dní ode dne ukončení smlouvy nebo od uplynutí její platnosti.
 4. Odběratel se zavazuje zničit všechny materiály, jiné než uvedené v odst. 3, zejména e-mailovou korespondenci související s plněním smlouvy, a kopie všech písemných materiálů a elektronických nosičů, které od dodavatele obdržel, a to do 7 kalendářních dní ode dne ukončení smlouvy nebo od uplynutí její platnosti.
 5. Neplní-li odběratel své povinnosti uvedené v § 7, zavazuje se dodavateli zaplatit smluvní penále ve výši 10.000 PLN (slovy: deset tisíc polských zlotých) za každý případ nesplněné povinnosti, splatné do 7 dní ode dne, kdy obdrží platební rozkaz (výzvu k úhradě).

§ 8
ZÁKAZ POSTOUPENÍ

 1. Práva a povinnosti odběratele vyplývající ze smlouvy nemohou být převedeny na třetí osoby bez předcházejícího souhlasu dodavatele, který musí být pro svou platnost udělen písemně (čl. 509 občanského zákoníku a čl. 519 občanského zákoníku).
 2. Pohledávky odběratele vyplývající ze smlouvy nemohou být předmětem postoupení třetím osobám bez souhlasu dodavatele, který musí být pro svou platnost udělen písemně.
 3. Pohledávky odběratele vyplývající ze smlouvy nemohou být ze zákona (čl. 498 občanského zákoníku) započteny s pohledávkami dodavatele.

§ 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Dojde-li ke změně hospodářských, obchodních, finančních nebo politických vztahů, které strany nemohly předpokládat v okamžiku uzavírání smlouvy, navzdory plnění povinností řádné péče, a které způsobují významnou smluvní nerovnováhu, zavazuje se každá strana okamžitě zahájit nová jednání za účelem obnovení smluvní rovnováhy. Strana, jejíž situace se v souvislosti s výše uvedenými událostmi zhoršila, je okamžitě povinna o těchto událostech písemně informovat druhou stranu. Nedohodnou-li se strany ohledně obnovení smluvní rovnováhy do 30 dní ode dne oznámení o vzniku okolností odůvodňujících nové jednání o smlouvě, jehož součástí budou i tyto VOP, bude smlouva považována za ukončenou v části ještě nevykonané, a to od prvního dne následujícího po uplynutí 30 denního termínu stanoveného na nová jednání.
 2. Ustanovení odst. 1 se použijí příslušně i v případě vyšší moci. Vyšší mocí pro potřebu těchto VOP strany rozumějí válku, stávku, epidemii, přírodní nebo dopravní katastrofu nebo jiné události, které jsou mimo racionální možnostmi kontroly dané strany.
 3. Veškeré změny nebo doplnění těchto VOP vyžadují pro svou platnost písemnou formu. Dojde-li ke změně nebo doplnění těchto VOP po uzavření dané smlouvy, použijí se na tutéž smlouvu stávající ustanovení těchto VOP.
 4. Kromě nároků specifikovaných v těchto VOP nepříslušejí odběrateli vůči dodavateli žádné rozsáhlejší nároky ani nároky vycházející z jiných základů. Odběrateli zejména nepříslušejí nároky vyplývající z nedodržení dodacích termínů týkajících se produktů, nároky na snížení ceny produktů, na odškodnění za způsobenou škodu, za škody třetích osob a za další nepřímé škody nebo ušlý zisk.
 5. Nezávisle na smluvních penále vyhrazených v těchto VOP je dodavatel podle všeobecných zásad oprávněn vymáhat odškodnění převyšující částky těchto smluvních penále.
 6. Případy neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými předpisy polských zákonů, a to zejména občanského zákoníku.
 7. Strany se dohodly, že rozhodným právem pro veškerou spolupráci stran podle těchto VOP nebo vyplývající z těchto VOP je hmotné a procesní právo Polské republiky s výjimkou, že strany vylučují používání těch ustanovení práva Polské republiky, která znamenají odkaz na zákonodárství jiných států nebo která znamenají odkaz na jiné prameny práva.
 8. Pro veškerou spolupráci stran podle těchto VOP nebo vyplývající z těchto VOP strany těmito VOP vylučují použití ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), ustanovení nařízení (ES č. 864/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) a rovněž ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách mezinárodního prodeje zboží podepsané ve Vídni dne 11. dubna 1980.
 9. Těmito VOP strany vylučují používání veškerých všeobecných smluvních podmínek, směrnic o poskytování služeb, zajišťování dodávek nebo vykonávání prací, ceníků, tarifů nebo jiných podobných úprav používaných odběratelem.
 10. Tyto VOP se nevztahují na smlouvy uzavírané se spotřebiteli.
 11. Pokud by bylo prohlášeno některé z ustanovení těchto VOP nebo smlouvy za neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo smlouvy, nejsou-li neplatností dotknuta zásadní ustanovení těchto VOP nebo smlouvy nebo nevyplývá-li z jejich obsahu, že bez neplatných ustanovení by smlouva nebyla uzavřena. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatná nebo neúčinná ustanovení takovými platnými a účinnými ustanoveními, jejich hospodářské a finanční důsledky, jakož i záměry stran budou maximálně podobné neplatným nebo neúčinným ustanovením.
 12. Spory, které mohou vzniknout v souvislosti se spoluprací stran v rozsahu uzavřené smlouvy, budou řešeny jednáním stran. Nenaleznou-li strany kompromis, budou spory řešeny civilním soudem místně příslušným podle sídla dodavatele.
 13. Veškerá odpovědnost dodavatele vůči odběrateli, nezávisle na právním základu této odpovědnosti, včetně odpovědnosti za neplnění smlouvy, je omezena na okolnosti zaviněné dodavatelem, přičemž výše odškodnění náležejícího odběrateli je omezena na skutečnou ztrátu odběratele (vyloučení odpovědnosti za ušlý zisk) a do výše smluvní ceny bez DPH.
 14. Veškeré popisy uvedené v označení nad paragrafy těchto VOP jsou čistě pořadové a nepředstavují důvody pro interpretaci ustanovení těchto VOP.
 15. Tyto VOP nabývají platnosti dnem 09.06.2020.
 16. Dnem nabytí platnosti těchto VOP ztrácejí platnost ustanovení stávajících Všeobecných prodejních podmínek společnosti Stan-Szkło Bis spółka ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, s výjimkou níže uvedeného ustanovení odst. 17.
 17. Podané objednávky a smlouvy uzavřené v době platnosti stávajících Všeobecných prodejních podmínek společnosti Stan-Szkło Bis spółka ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se řídí ustanoveními těchto Všeobecných prodejních podmínek společnosti Stan-Szkło Bis spółka ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 18. Budou-li tyto VOP vyhotoveny rovněž v jiném jazyce než v polském jazyce a nastanou-li rozpory mezi ustanoveními stávajících VOP v polském jazyce a ustanoveními těchto VOP v jiném jazyce, bude za závazné považováno ustanovení těchto VOP vyhotovené v polském jazyce.