Polityka prywatności

Jak działa Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzania danych, prowadzonego w związku z działalnością strony internetowej stan-szklo.pl. Wszelkie działania wykonujemy z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane dokładamy wszelkich starań, aby robić to rzetelnie i przejrzyście, chroniąc Twoją prywatność.
Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Operatora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikiem, niezbędnych w ramach złożenia i realizacji zamówienia. Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie podajesz Operatorowi za pośrednictwem tej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty email lub faksu, m.in. kiedy składasz zamówienia na towary i usługi.

1. Pojęcia

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które są przetwarzane w związku z działalnością Serwisu.
Operator –spółka STAN-SZKŁO BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Piekarach Śląskich pod adresem: ul. Roździeńskiego 53, 41-946 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000708596, NIP: 4980264708, REGON: 362362441550.
Użytkownik – osoba fizyczna, której Dane osobowe są przetwarzane w związku ze składaniem i realizacją zamówień na towary i usługi.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Serwis – serwis www.stan-szklo.pl, którego właścicielem jest Operator.

2. Administrator danych oraz cel przetwarzana danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest: spółka STAN-SZKŁO BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Piekarach Śląskich pod adresem: ul. Roździeńskiego 53, 41-946 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000708596, NIP: 4980264708, REGON: 362362441
 2. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany złożeniem i realizacją zamówienia na towary i usługi realizowane przez Operatora.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie:
  a) W zapytaniach, kierowanych do Operatora na adres poczty email lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
  b) w pisemnym zamówieniu, przesyłanym Operatorowi za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej;
  c) w formularzu płatności dokonywanych za pośrednictwem platformy imoje
 5. Operator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  ◦ Realizacja złożonego zamówienia,
  ◦ Realizacja zamówionych usług
  ◦ Prezentacja oferty lub informacji
  ◦ Realizacja płatności za pośrednictwem platformy płatności imoje
  ◦ Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 6. Operator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie przekazane dane, które zostają udostępnione Operatorowi w trakcie składania zamówienia
  b. Poprzez dowolnie przekazane dane, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji płatności za zamówienie poprzez platformę płatości imoje.
  c. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. Operator może pozyskiwać dane osobowe od osób trzecich lub także ze źródeł publicznie dostępnych, jeżeli jest to dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów, w tym:
  a) od partnerów realizujących płatności oraz instytucji finansowych. W takich przypadkach, partnerzy płatniczy i instytucje finansowe są odpowiedzialni za dane osobowe, Operator może zebrać takie dane osobowe, aby transakcja płatnicza mogła zostać zrealizowana.
  b) od instytucji finansowych i agencji zajmujących się zapobieganiem nadużyciom finansowym w celu przeprowadzenia oceny lub analizy nadużyć finansowych i ryzyka
  c) od osób trzecich, które zawarły z Operatorem umowy w celu udzielania Operatorowi pomocy w prowadzeniu działalności;
  d) ze źródeł dostępnych publicznie, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami;
  e) od agencji kredytowych, biur informacji kredytowej lub od banków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Operatorem, pisząc na adres email: biuro@stan-szklo.pl
 9. Jeśli chcesz wykonać przysługujące Ci prawa (o których mowa poniżej) możesz zwrócić się do Operatora pisemnie lub droga mailową na adres: biuro@stan-szklo.pl

3. Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i świadczonych usług.
 2. Kategorie danych osobowych, jakie Operator może zbierać:
  Kategorie danych osobowych Obejmują na przykład
  Dane kontaktowe Numer(y) telefonu, adres (zamieszkania, siedziby, dostawy), kraj, adres email, adres rozliczeniowy
  Informacje finansowe Dane dotyczące rachunku bankowego, karty kredytowej lub debetowej
  Informacje dotyczące realizacji płatności (transakcyjne) Numery rachunków bankowych (w tym osobistych), nazwisko na karcie kredytowej, nazwa i identyfikator banku-akceptanta transakcji, data i kwota transakcji oraz inne dane podawane bezpośrednio przez klienta lub przez bank-akceptanta
  Dane dotyczące wykorzystania i dane techniczne Adresy IP, rodzaje i wersje przeglądarki, system operacyjny, ustawienia stref czasowych, informacje o geolokalizacji zawartość i strony z jakich klient korzysta przez platformę płatności imoje
  Informacje kredytowe Informacje finansowe i dochodowe
  Dane marketingowe i dotyczące komunikacji Komunikacja z działem wsparcia klienta, dane behawioralne (zebrane z wykorzystaniem plików cookie, informacje o promocjach, ankietach
 3. Operator może także gromadzić, wykorzystywać i/lub przekazywać inne informacje (nie będące danymi osobowymi) lub dane zanonimizowane, takie jak dane statystyczne czy demograficzne. Operator może także gromadzić dane należące do kategorii danych wrażliwych w celu świadczenia określonych usług lub oferowania produktów, na przykład w związku z usługami kredytowymi oraz usługami świadczonymi z wykorzystaniem platformy płatności imoje. W takich przypadkach dane osobowe wrażliwe zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W zakresie, w jakim strona internetowa Operatora zawieraj odsyłacze (linki) do stron osób trzecich, pluginy i aplikacje (w tym ciasteczka, technologie śledzenia i widżety zamieszczane przez zewnętrznych reklamodawców), lub takie odsyłacze zostaną wysłane w odpowiedzi na złożone zamówienie (np. link do dokonania płatności za pośrednictwem platformy imoje) klikając na te odsyłacze lub uruchamiając połączenia, klient zezwala osobom trzecim na gromadzenie danych na jego temat lub dzielenie się nimi. Operator nie kontroluje stron internetowych osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie metody przetwarzania danych osobowych.

4. Przechowywanie danych osobowych i prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi składanych zamówień.
 2. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich Danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@stan-szklo.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem STAN-SZKŁO BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Roździeńskiego 53, 41-946 Piekary Śląskie, z dopiskiem „Ochrony Danych”.
 3. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
 4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. W stosunku do osoby, której dane osobowe są przetwarzane mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Operator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa za niezbędne do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Zbiór zgromadzonych Danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Operator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające Dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia zgodnie z art. 29 RODO.
 3. Operator prowadzi regularne przeglądy swoich zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, w tym rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, aby zapobiec nieuprawnionym zniekształceniom, zmianom, utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych.
 4. Operator wdrożył procedury dotyczące postępowania w przypadkach podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Operator poinformuje zarówno właściciela danych, jak i organ regulacyjny, o każdym naruszeniu, jeżeli będzie mieć taki obowiązek.
 5. Ze względów technicznych Operator może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

6. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Operator, przy realizacji płatności za złożone zamówienia korzysta z usług platformy płatniczej imoje, w związku z tym może przekazywać dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, w tym:
  a) Platformie płatniczej imoje, zgodnie z treścią umów (zwanych również regulaminami lub warunkami świadczenia usług), jakie z nią zawarł. Na przykład, aby przetworzyć płatność dokonywaną kartą, Operator może być zobowiązany podać dane karty kredytowej klienta, którego dotyczy płatność, adres rozliczeniowy przypisany do karty kredytowej, aby móc zrealizować indywidualną transakcję płatniczą.
  b) uprawnionym zewnętrznym instytucjom finansowym i partnerom bankowym, w zależności od rodzaju płatności wybranego przez klienta, w celu zatwierdzenia, autoryzacji i rozliczenia. Dane osobowe mogą być gromadzone w tym celu przez instytucje finansowe wystawiające środki płatnicze, przez instytucje finansowe otrzymujące płatności, przez sieci przetwarzania płatności, przez organizacje takie jak Visa, MasterCard;
  c) jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, dane osobowe mogą zostać także przekazane upoważnionym pracownikom i współpracownikom.
 2. Ponadto, Operator może przekazywać dane osobowe:
  a) usługodawcom lub dostawcom, którzy zawarli z Operatorem umowy dotyczące udzielania pomocy w prowadzeniu działalności w tym kurierom, operatorom pocztowym, kancelariom prawnym i windykatorom, bankom;
  b) kiedy będzie to wymagane przez organy wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych, agencje zajmujące się wykrywaniem oszustw finansowych lub przez inne podmioty zewnętrzne, oraz gdy Operator zostanie do tego prawnie zobowiązany, na podstawie wyroku, wezwania lub decyzji organów Państwa. Przetwarzanie takie następuje w granicach powszechnie ustalonych przepisów prawa oraz w zakresie przekazanego żądania i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne zapisywane w małych plikach tekstowych, które strona internetowa wysyła na urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, tablet, telefon), w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, a które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
 2. Rodzaje cookies na stronie internetowej:
  a) Niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej – pliki cookies potrzebne do właściwego działania i wyświetlania Strony internetowej stan-szklo.pl;
  b) Poprawiające funkcjonalność strony internetowej - optymalizujące korzystanie ze strony internetowej;
  c) Służące przedstawieniu spersonalizowanej oferty dla Użytkownika (reklamowe) – pozwalające na personalizowanie dostarczanych Użytkownikom materiałów promocyjnych za pośrednictwem strony internetowej zarówno Operatora, jak i podmiotów z nim powiązanych. Informacje te mogą być wykorzystywane przez podmioty powiązane, z zastrzeżeniem, iż żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej, czy też dane identyfikujące system, z którego korzysta Użytkownik (m.in. adres IP) nie zostaną udostępniane ani wykorzystywane albo zostaną udostępnione lub wykorzystywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  Informacje z plików cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań promocyjnych (np. dzięki zliczaniu, ile osób zainteresowało się konkretną ofertą ).
 3. Strona internetowa wykorzystuje cookies „tymczasowe” oraz pliki cookies „stałe” tj. obecne na urządzeniu końcowym Użytkownika, aż do ich przez niego usunięcia.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie i zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Możliwe jest również korzystanie ze strony internetowej bez stosowania i zapisywania plików cookies, w takim wypadku mogą nie być dostępne wszystkie funkcje Serwisu. Instrukcja, w jaki sposób możliwe jest zablokowanie zapisywania plików cookies oraz ich usuwania z urządzenia końcowego znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że Serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
 5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
  a) badania statystyk strony internetowej
  b) Usprawnienie działania strony internetowej;
  c) rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
  d) badania preferencji Użytkowników w celu dostosowania usług i produktów
  e) Zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa;
  f) Ułatwienie Operatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym prezentowania Użytkownikom ofert i reklam dostosowanych do ich preferencji.
  6. Na stronie internetowej wykorzystywane są również pliki cookies innych podmiotów, jak np. narzędzie Google Analytics. Jest to niezbędne do przeprowadzania prawidłowej analizy preferencji Użytkowników oraz pozwala na wyjście naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników strony internetowej.
  7. W Serwisie używana jest również technologia local storage, której dane są zapisywane w wyznaczonej do tego części pamięci wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej

8. Zmiany w polityce prywatności oraz obowiązek poinformowania o zmianach

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo zmieniana.
 2. Operator poinformuje o wszelkich zmianach Polityki Prywatności, publikując je na stronie internetowej, możliwe jest wydrukowanie niniejszej Polityki Prywatności, pobierając kopię z poziomu przeglądarki.
 3. Bardzo ważnym jest, aby wszystkie dane osobowe posiadane przez Operatora na temat osoby, której dane osobowe są przetwarzane były aktualne i prawidłowe. Prosimy aby osoba, której dane osobowe są przetwarzane informowała Operatora o wszelkich zmianach tych danych osobowych.